Wheels of Thrill

ALGEMENE VOORWAARDEN WHEELS OF THRILL

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wheels of Thrill
De Nederlandse onderneming ‘Wheels of Thrill’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 67378285.

Evenement
Een evenement, georganiseerd en aangeboden door Wheels of Thrill.

Deelnemer
Een deelnemer aan een evenement dat georganiseerd en aangeboden wordt door Wheels of Thrill.

Equipe
Een team van standaard twee deelnemers dat samen met één voertuig deelneemt aan een evenement georganiseerd en aangeboden door Wheels of Thrill.

Wederpartij
De persoon die de inschrijving voor deelname aan een evenement verricht en dus, namens zijn/haar te vormen equipe, de overeenkomst met Wheels of Thrill aangaat. In alle andere gevallen de persoon of onderneming die een overeenkomst met Wheels of Thrill aangaat.

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Wheels of Thrill zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden dienst(en) of goederen.

Deelname kosten
De door Wheels of Thrill geoffreerde kosten verbonden aan de deelname met de equipe waar de wederpartij onderdeel van uitmaakt.

Deze algemene voorwaarden, verder hieronder te noemen 'voorwaarden', liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen Wheels of Thrill en de wederpartij.

ARTIKEL 2: GELDIGHEID VOORWAARDEN

Artikel 2, lid 1

Bij inschrijving voor deelname aan een evenement, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, verklaart de wederpartij expliciet om, namens zijn equipe, akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2, lid 2

Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst, bindt Wheels of Thrill alleen dan, indien zij deze afwijkingen per email, dan wel schriftelijk, heeft bevestigd aan de wederpartij.

Artikel 2, lid 3

De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn allen van toepassing, tenzij daar met uitdrukkelijke toestemming per email, dan wel schriftelijk, van afgeweken is, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

Artikel 2, lid 4

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Wheels of Thrill en gelden in aanvulling op iedere offerte/aanbod van Wheels of Thrill.

Artikel 2, lid 5

Indien enige bepaling in deze voorwaarden en in een offerte of aanbod onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in offerte of aanbod opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Artikel 2, lid 6

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door Wheels of Thrill uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2, lid 7

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

Artikel 2, lid 8

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

Artikel 2, lid 9

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 3, lid 1

Nadat de wederpartij heeft aangegeven te willen deelnemen aan een toekomstig evenement, zal Wheels of Thrill per email een link naar het digitale inschrijfformulier toesturen. Het volledig invullen, digitaal ondertekenen en opsturen van dit formulier, oftewel de inschrijving, geldt als het aangaan van een overeenkomst met Wheels of Thrill. Bij het aangaan van deze overeenkomst gaat de wederpartij expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3, lid 2

De wederpartij moet op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben. De wederpartij is verplicht om voor, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, alle gegevens omtrent de personen binnen de te vormen equipe, die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, te vermelden aan Wheels of Thrill. Tevens vermeldt de wederpartij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de personen binnen de te vormen equipe die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het evenement door Wheels of Thrill.

Artikel 3, lid 3

De wederpartij, die namens of ten behoeve van de andere personen binnen de te vormen equipe een overeenkomst aangaat, is ook aansprakelijk voor dat aandeel in de overeenkomst. De wederpartij is verplicht om voor, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, relevante persoonlijke omstandigheden van de andere personen binnen de te vormen equipe, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, kenbaar te maken.

Artikel 3, lid 4

Inschrijving, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, is in beginsel mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van het evenement, tenzij anders aangegeven. Wheels of Thrill behoudt zich het recht de mogelijkheid tot inschrijving op elk gewenst moment in te trekken en ontvangen inschrijvingen op elk moment te weigeren.

Artikel 3, lid 5

Wijzigingen in de inschrijving op verzoek van de wederpartij, met uitzondering van annulering, zullen voor zover mogelijk worden aangebracht. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze wijziging zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 3, lid 6

De wederpartij gaat bij inschrijving akkoord met het feit dat elke deelnemer van de ingeschreven equipe geen soortgelijk evenement zal organiseren en/of financieren voor een periode van minimaal 2 jaar. Met een soortgelijk evenement wordt een evenement bedoeld dat een evenement van Wheels of Thrill, of een van haar unieke elementen, activiteiten en/of componenten, repliceert. Indien de wederpartij hierin verzuimt, zal Wheels of Thrill juridische stappen ondernemen.

ARTIKEL 4: DEELNAME KOSTEN

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde deelname kosten, zoals vermeld op de website alsook in het digitale inschrijfformulier van Wheels of Thrill, gelden per equipe, tenzij anders aangegeven. De deelname kosten voor een afwijkend aantal personen zijn enkel op aanvraag per email bij Wheels of Thrill te verkrijgen.

Artikel 4, lid 2

In deze kosten zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals die vermeld worden op de website en in het digitale inschrijfformulier van Wheels of Thrill, danwel per email gecommuniceerd worden door Wheels of Thrill. Alle andere kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, brandstof, verzekeringen, overtredingen en eten en drinken dat niet vermeld staat als zijnde inbegrepen, zijn voor rekening van de equipe. Ook als deze kosten niet expliciet vermeld staan als zijnde ‘niet-inbegrepen kosten’.

ARTIKEL 5: BETALING

Artikel 5, lid 1

Na inschrijving door de wederpartij, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, verstuurt Wheels of Thrill per email de factuur met de volledige deelname kosten, dan wel de factuur volgens de offerte voor zover anders is geoffreerd. Deze factuur dient binnen veertien (14) kalenderdagen na de aangegeven factuurdatum per bankoverschrijving, en onder vermelding van het factuurnummer, door de wederpartij te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur. De benodigde betalingsgegevens van Wheels of Thrill staan vermeld onderaan op de factuur. Betaling door verrekening, door korting, in delen, en/of in afwijking van de offerte en/of deze voorwaarden is niet toegestaan, tenzij Wheels of Thrill hier uitdrukkelijk per email toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 5, lid 2

Indien een inschrijving in minder dan vier (4) weken voor aanvang van het evenement wordt ingediend, dient de bijbehorende factuur binnen zeven (7) kalenderdagen na de aangegeven factuurdatum per bankoverschrijving, en onder vermelding van het factuurnummer, door de wederpartij te worden voldaan, tenzij anders aangegeven op de factuur. Te allen tijde dient de factuur volledig te zijn voldaan vóór aanvang van het evenement. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, wordt de equipe van de wederpartij onmiddellijk uitgesloten van deelname aan het evenement en wordt de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling van Wheels of Thrill, ontbonden verklaard op de dag van aanvang van het evenement vanwege tekortkoming in de nakoming. Wheels of Thrill heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten, volgens artikel 6, en eventuele andere kosten die met de annulering gepaard gaan, inclusief, maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, in rekening te brengen.

Artikel 5, lid 3

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim. De wederpartij wordt hiervan door Wheels of Thrill per email van op de hoogte gesteld. De wederpartij heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling van Wheels of Thrill, ontbonden verklaard op de dag van verzuim vanwege tekortkoming in de nakoming. Wheels of Thrill heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten, volgens artikel 6, en eventuele andere kosten die met de annulering gepaard gaan, inclusief, maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

Artikel 6, lid 1

Annuleringen dienen per email aan Wheels of Thrill kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering zijn per equipe de volgende bedragen verschuldigd, waarbij de datum van de email waarin de annulering kenbaar gemaakt wordt als uitgangspunt dient:

a) bij annulering tot 60 dagen voor de aanvang van het evenement:
      30 % van de totale deelname kosten

b) bij annulering vanaf de 60e dag (inclusief) tot 28 dagen voor de aanvang van het evenement:
      50 % van de totale deelname kosten

c) bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot 14 dagen voor de aanvang van het evenement:
      75 % van de totale deelname kosten

d) bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) voor de aanvang van het evenement tot aan aanvang:
      100 % van de totale deelname kosten

Artikel 6, lid 2

Wheels of Thrill heeft het recht om voor evenementen, of onderdelen daarvan, afwijkende annuleringsbepalingen vast te stellen, doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze op de website en/of in het inschrijfformulier voorafgaande de inschrijving zijn vermeld, en/of per email voorafgaande de inschrijving zijn gecommuniceerd.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 7, lid 1

Wheels of Thrill is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst Wheels of Thrill omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

c) na het sluiten van de overeenkomst Wheels of Thrill omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat door deelname van de equipe van de wederpartij de gewenste uitvoering van het evenement in het gedrang komt.

Artikel 7, lid 2

Indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert, is Wheels of Thrill gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

ARTIKEL 8: ANNULERING DOOR WHEELS OF THRILL

Artikel 8, lid 1

Annulering van de overeenkomst door Wheels of Thrill is mogelijk in geval van gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Wheels of Thrill aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8, lid 2

In het geval van annulering door Wheels of Thrill worden alle deelnemende equipes binnen 48 uur na beslissing hiertoe per email op de hoogte gesteld. Indien Wheels of Thrill al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitvoerbare c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

Artikel 9, lid 1

Bij overmacht, in de zin van artikel 6:75 BW, is zowel Wheels of Thrill als de wederpartij gerechtigd om door middel van verklaring per email, dan wel schriftelijk, het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijke omstandigheden, dan wel invloeden van buitenaf, verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken, zoals, maar niet beperkt tot:

a) Natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme, politieke onlusten, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, bedrijfsstoring, computervredebreuk of hacker attack, internet- en stroomstoring, en ziekte en/of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke personen die namens Wheels of Thrill een evenement organiseren / uitvoeren;

b) Weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven;

c) Omstandigheden die het Wheels of Thrill onmogelijk maken het evenement op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Artikel 9, lid 2

In het geval van overmacht worden alle deelnemende equipes binnen 48 uur na constatering per email op de hoogte gesteld. Indien Wheels of Thrill bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10, lid 1

a) De equipe van de wederpartij wordt geacht deel te nemen voor eigen rekening en risico. Wheels of Thrill is tegenover de deelnemers, alsmede hun erven en/of voogden en/of rechtverkrijgende en/of derden niet aansprakelijk voor enige persoonlijke en/of materiële schade, van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens een evenement is ontstaan, ongeacht de oorzaak van de schade.

b) De equipe van de wederpartij gaat akkoord met alle risico’s die zich tijdens een evenement kunnen voordoen en stemt ermee in dat deze risico’s voor eigen verantwoordelijkheid zijn. Elke gestelde regel en norm die voorziet in beperking en/of voorkoming van een dergelijk risico, zoals aangegeven door Wheels of Thrill en/of derden die een rol spelen in de organisatie en/of uitvoering van het evenement, zal moeten worden nagestreefd.

c) Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de plaatselijke wet- en regelgeving door de equipe van de wederpartij en de kosten en/of schade die hieruit voortvloeit.

d) Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor kosten en/of schade geleden door de equipe van de wederpartij door het niet tijdig aanwezig zijn op locaties, ongeacht de oorzaak hiervan.

e) Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze toe te rekenen is aan de equipe van wederpartij.

f) Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 10, lid 2

Voor zover Wheels of Thrill desondanks aansprakelijk zou zijn, geldt een aansprakelijkheidslimiet ter hoogte van eenmaal de overeengekomen deelnamekosten. En voor zover die limiet niet in aanmerking zou komen de door de verzekeraar van Wheels of Thrill maximaal te betalen uitkering voor zover er daadwerkelijk wordt uitgekeerd door deze verzekeraar.

Artikel 10, lid 3

Alle aanspraken jegens Wheels of Thrill die niet binnen één (1) jaar na hun ontstaan door de wederpartij per email, dan wel schriftelijk, bij Wheels of Thrill zijn ingediend, vervallen door verjaring.

ARTIKEL 11: EVENEMENT GERELATEERDE ZAKEN

Artikel 11, lid 1

Er wordt verwacht van elke equipe dat deze voorzichtig en veilig deelneemt aan het verkeer. Niet alleen voor eigen veiligheid, maar ook voor die van andere deelnemers en overige verkeers-deelnemers. Wheels of Thrill staat het niet toe dat een equipe aan het verkeer deelneemt tijdens een evenement wanneer de bestuurder van het voertuig niet in staat is om dit op een veilige manier te doen, bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, het onder invloed zijn van drugs, alcohol en/of medicijnen, ziekte, en/of excessief slaaptekort. Bij constatering hiervan zal de equipe direct uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement totdat een veilige deelname aan het verkeer weer mogelijk is. Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor kosten en/of schade, geleden door de equipe, direct of indirect veroorzaakt door het mislopen van (enig deel van) het evenement en/of het niet tijdig aanwezig zijn op locaties hierdoor.

Artikel 11, lid 2

Elke equipe dient er voor te zorgen dat het voertuig waarmee zij deelneemt verzekerd is ter dekking van hun wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden in alle landen waar het evenement plaatsvindt en gedurende de duur van het gehele evenement. Ook is de deelnemer verplicht zich zelf deugdelijk en afdoende te hebben verzekerd voor aansprakelijkheid, eigen schade, schade aan anderen en/of Wheels of Thrill, met uitsluiting van regres op Wheels of Thrill.

Artikel 11, lid 3

Elke equipe is verplicht om in het bezit te zijn van de vereiste geldige documenten voor elk land waarin het evenement plaatsvindt en deze ook bij zich te dragen. Deze documenten zijn inclusief, maar niet beperkt tot, een identiteitsbewijs, auto en/of kentekenpapieren en verzekerings-papieren. Elke deelnemer die daadwerkelijk een voertuig gaat besturen moet in het bezit zijn van een rijbewijs dat geldig is in het land waarin, en het moment waarop, het voertuig wordt bestuurd. De equipe is verplicht de hierboven vermelde documenten te tonen indien Wheels of Thrill hier om vraagt. Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor kosten en/of schade, geleden door de equipe, direct of indirect veroorzaakt door het niet kunnen tonen of ongeldigheid van de lokaal vereiste documenten.

Artikel 11, lid 4

Elke equipe dient ervoor te zorgen dat het voertuig waarmee zij deelneemt voorzien is van alle voorzieningen, zoals die wettelijk verplicht gesteld zijn in elk land waarin het evenement plaatsvindt. Geen enkel deelnemend voertuig mag de plaatselijk wet- en regelgeving overtreden op welk gebied dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het uitlaatgeluid en gevaarlijke constructies aan en/of op het voertuig. Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor kosten en/of schade, geleden door de equipe, direct of indirect veroorzaakt door het niet voldoen aan de lokaal geldige wet- en regelgeving.

Artikel 11, lid 5

Het opzettelijk overtreden van de door Wheels of Thrill gestelde regels, dan wel het opzettelijk aantasten van andermans materiaal en/of persoonlijk welzijn, dan wel andere misdragingen door een equipe tijdens een evenement, zullen leiden tot acute beëindiging van de lopende deelname van de equipe aan het evenement, alsook resulteren in uitsluiting van deelname aan toekomstige evenementen. Alle directe of indirecte schade aan de eigendommen van Wheels of Thrill, en/of andere deelnemers, en/of locaties waar tijdens het evenement een bezoek aan wordt gedaan, veroorzaakt door een of meerdere deelnemers uit de equipe van de wederpartij, zal verhaald worden op de wederpartij.

Artikel 11, lid 6

Tijdens evenementen wordt er, in opdracht van Wheels of Thrill, beeldmateriaal verzameld van onder andere alle deelnemende voertuigen, alsook de deelnemers zelf, dat mogelijk via diverse media publiekelijk verspreid wordt en in de toekomst voor commerciële doeleinden gebruikt kan worden. Indien een deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient dit voor aanvang van het evenement per email, dan wel schriftelijk, gemeld te worden aan Wheels of Thrill. In het geval een deelnemer na afloop van het evenement hier bezwaar tegen heeft, zal die deelnemer dit per email, dan wel schriftelijk, kenbaar moeten maken aan Wheels of Thrill. Wheels of Thrill zal trachten reeds gepubliceerd beeldmateriaal te verwijderen in hoeverre dit redelijkerwijs mogelijk is. Wheels of Thrill wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele reeds geleden schade, in welke vorm of mate dan ook, door het gebruik van het beeldmateriaal door Wheels of Thrill.

Artikel 11, lid 7

Wheels of Thrill heeft het recht om ieder aspect van een evenement, inclusief, maar niet beperkt tot de route, hotels en overige rally locaties, te wijzigen, wanneer Wheels of Thrill dit noodzakelijk acht, dan wel genoodzaakt is hiertoe.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Artikel 12, lid 1

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit een evenement voortkomende rechten van intellectuele eigendommen toe aan Wheels of Thrill.

Artikel 12, lid 2

Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Wheels of Thrill zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik, waarvan Wheels of Thrill gebruiksrechten heeft, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is de wederpartij niet toegestaan om deze producten aan derden ter hand te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming per email, dan wel schriftelijk, van Wheels of Thrill.

Artikel 12, lid 3

Het beeldmateriaal, zoals beschreven in artikel 11 lid 6, mag door de deelnemers zelf alleen voor persoonlijke, non-commerciële, privé doeleinden gebruikt worden. Ook beeldmateriaal dat tijdens een evenement is verzameld door de deelnemers zelf, mag alleen voor persoonlijke, non-commerciële doeleinden gebruikt worden. Bij ander gebruik hiervan is uitdrukkelijke toestemming vereist per email, dan wel schriftelijk, van Wheels of Thrill.

Artikel 12, lid 4

Indien de wederpartij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Wheels of Thrill, wordt alle schade die Wheels of Thrill daardoor lijdt aan de wederpartij in rekening gebracht.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING

Artikel 13, lid 1

Wheels of Thrill is verplicht tot geheimhouding van (persoonlijke) gegevens waarover zij van de wederpartij de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Wheels of Thrill tot mededeling verplicht. Wheels of Thrill zal enkel met uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij (een deel van) de door de wederpartij verstrekte gegevens delen met derden.

Artikel 13, lid 2

Wheels of Thrill doet haar uiterste best om de door de wederpartij verstrekte gegevens veilig en vertrouwelijk te houden. Echter, Wheels of Thrill is niet verantwoordelijk in het geval van mogelijk verlies en/of diefstal van (een deel van) deze gegevens.

ARTIKEL 14: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Artikel 14, lid 1

Wheels of Thrill en de wederpartij zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 14, lid 2

Zowel Wheels of Thrill als de wederpartij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van de risico’s zoals omschreven in artikel 14 lid 1.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

Artikel 15, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk door de wederpartij per email, dan wel schriftelijk, te worden gemeld aan Wheels of Thrill zodat zij een passende oplossing kan treffen. Wheels of Thrill zal deze tekortkoming dan binnen redelijke termijn dienen op te lossen en er zo goed mogelijk voor zorgen dat deze geen afbreuk doet aan de kwaliteit van een evenement.

Artikel 15, lid 2

Indien de tekortkoming alsdan nog niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de wederpartij deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na afloop van het evenement, per email, dan wel schriftelijk, te melden aan Wheels of Thrill.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 16, lid 1

De rechtsverhouding tussen Wheels of Thrill en de wederpartij is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 16, lid 2

De rechter in Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

ARTIKEL 17: ALGEMEEN VOORBEHOUD

Artikel 17, lid 1

Kennelijke fouten in de brochures, website, advertenties, emailwisseling en andere vormen van communicatie verzorgd door Wheels of Thrill, binden Wheels of Thrill niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de evenementenbranche worden gewijzigd, zullen de deelnamekosten dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.

 

Laatst gewijzigd: 12 oktober 2020

Download als PDF